Just another WordPress site

Tiêu chuẩn thức ăn hỗn hợp cho gia súc ăn cỏ

Việc xây dựng tiêu chuẩn thức ăn hỗn hợp cho gia súc ăn cỏ khác với lợn và gia cầm ở chỗ: Khẩu phần ăn của gia súc ăn cỏ gồm thức ăn hỗn hợp và cỏ, cho nên phải xây dựng tiêu chuẩn thức ăn hỗn hợp sao cho gia súc được ăn cỏ và ăn thức ăn hỗn hợp với một khối lượng và tỷ lệ nhất định thì thỏa mãn được nhu cầu dinh dưỡng của chúng, cỏ (tươi, khô) có giá trị năng lượng, protein và một số chất dinh dưỡng khác thấp, do đó, dù có ăn hết khả năng ăn thì gia súc vẫn chưa thỏa mãn được nhu cầu dinh dưỡng. Vì thế, thức ăn hỗn hợp phải có tiêu chuẩn về năng lượng, protein và các chất dinh dưỡng khác cao để bù đắp cho cỏ.

Nội dung trong bài viết

  • Tiêu chuẩn thức ăn hỗn hợp của bò
  • Tiêu chuẩn thức ăn hỗn hợp của dê, cừu

Khẩu phần ăn của gia súc nhai lại gồm hai thành phần: cỏ và thức ăn hỗn hợp. Vì vậy, để đồng nhất hai thành phần này trong tiêu chuẩn ăn (tiêu chuẩn dinh dưỡng của một đầu gia súc trong một ngày đêm), người ta không biểu thị tiêu chuẩn ăn bằng số kilôgam thức ăn mà bằng số kilôgam vật chất khô của thức ăn. Bởi vậy, tiêu chuẩn dinh dưỡng thức ăn hỗn hợp của gia súc nhai lại cũng được biểu thị thông qua vật chất khô của thức ăn.

Chúng tôi xin giới thiệu một số tiêu chuẩn dinh dưỡng thức ăn hồn hợp cho gia súc nhai lại. Đây chỉ là tiêu chuẩn được trích ra từ bảng tiêu chuẩn gốc hoặc được tính toán dựa trên bảng tiêu chuẩn ăn (tiêu chuẩn dinh dưỡng của một đầu gia súc trong một ngày đêm).

Tiêu chuẩn thức ăn hỗn hợp của bò

Tiêu chuẩn thức ăn hỗn hợp của bê nuôi thịt nuôi nhốt theo kiểu công nghiệp yêu cầu có năng lượng trao đổi và tỷ lệ protein khá cao (2.600 – 3.100 Kcal/kg và 17 – 22% protein) tùy thuộc vào giai đoạn nuôi và khối lượng của bê. Bê chỉ ăn thức ăn hỗn họp, không cần ăn thêm các loại thức ăn khác. Đây là thức ăn thúc đẩy tăng trọng nhanh để giết mổ bê ở giai đoạn 9-12 tháng tuổi.

Tiêu chuẩn thức ăn hỗn hợp của bò tiết sữa yêu cầu có năng lượng trao đổi tương đối cao (3.000 – 3.100 Kcal/kg) nhưng tỷ lệ protein lại thấp (13 – 14%). Vì vậy có thể sử dụng đa dạng nguyên liệu để phối hợp thức ăn hỗn hợp cho bò tiết sữa.


Tiêu chuẩn thức ăn hỗn hợp của bò đực giống yêu cầu năng lượng trao đổi từ 2.300 – 2.600 Kcal/kg và protein từ 12 – 16% ở giai đoạn hậu bị, còn giai đoạn trưởng thành chỉ khoảng 2.000 Kcal/kg và 10% protein, tỷ lệ xơ trong thức ăn ở các giai đoạn từ 13 -15%. Vì thế, có thể sử dụng các nguyên liệu có tỷ lệ protein và giá trị năng lượng thấp, tỷ lệ xơ cao, rẻ tiền để phối hợp thức ăn hỗn hợp cho bò đực giống.

Tiêu chuẩn thức ăn hỗn họp của bê nuôi thịt
Tiêu chuẩn thức ăn hỗn họp của bê nuôi thịt
Tiêu chuẩn thức ăn hỗn hợp của bò tiết sữa
Tiêu chuẩn thức ăn hỗn hợp của bò tiết sữa
Tiêu chuẩn thức ăn hỗn họp cho trâu bò đực giống hậu bị và trưỏng thành
Tiêu chuẩn thức ăn hỗn họp cho trâu bò đực giống hậu bị và trưỏng thành

Tiêu chuẩn thức ăn hỗn hợp của dê, cừu

Do hiệu suất sử dụng thức ăn của dê, cừu thường lớn hơn trâu bò khoảng trên, dưới 10%; khả năng thu nhận thức ăn của dê cừu tính trên lkg thể trọng cũng lớn hơn trâu, bò nên tiêu chuẩn thức ăn hỗn hợp của dê cừu có năng lượng trao đổi, tỷ lệ protein và các chất dinh dưỡng khác thấp hơn so với trâu bò. Trừ thức ăn hỗn hợp của dê, cừu nuôi thịt ở giai đoạn đầu, còn thức ăn hỗn hợp cho dê, cừu các loại và các giai đoạn đều có thể phối hợp bằng các nguyên liệu thức ăn có giá trị dinh dưỡng trung bình và thấp, nghèo protein, giàu chất xơ với một tỷ lệ lớn.

Nhu cầu dinh dưõng và nồng độ dinh dưỡng trong lkg VCK thức ăn của dê, cừu nuôi thịt
Nhu cầu dinh dưõng và nồng độ dinh dưỡng trong lkg VCK thức ăn của dê, cừu nuôi thịt
Nhu cầu dinh dưỡng và nồng độ dinh dưỡng trong lkg VCK thức ăn của dê,cừu tiết sữa (khối lượng 55 kg, đẻ 1 con)
Nhu cầu dinh dưỡng và nồng độ dinh dưỡng trong lkg VCK thức ăn của dê,cừu tiết sữa (khối lượng 55 kg, đẻ 1 con)
Tiêu chuẩn thức ăn hỗn hợp để sản xuất ra 1 kg sữa ở dê cừu
Tiêu chuẩn thức ăn hỗn hợp để sản xuất ra 1 kg sữa ở dê cừu

Trong tiêu chuẩn dinh dưỡng thức ăn hỗn hợp của gia súc ăn cỏ, người ta không đề cập đến các axit amin thiết yểu, vì các axit amin này đã được các vi sinh vật dạ cỏ tổng hợp và cung cấp cho gia súc ăn cỏ thông qua xác của chúng. Các khoảng đa, vi lượng lại thường được đưa vào tiêu chuẩn dinh dưỡng thức ăn hỗn hợp, vì các khoáng này đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của hệ vi sinh vật dạ cỏ.