Just another WordPress site

Hà Giang: Hơn 3.500 con trâu, bò được hỗ trợ phí bảo hiểm

Cụ thể, theo Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày 18/4/2018 của Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp, năm 2022, tỉnh Hà Giang có 1.757 cá nhân với số lượng 3.575 con trâu, bò được hỗ trợ phí bảo hiểm trâu, bò, tập trung tại 4 huyện Yên Minh, Vị Xuyên, Bắc Quang, Hoàng Su Phì. 

Tỉnh Hà Giang có hơn 3.500 con trâu bò được hỗ trợ phí bảo hiểm. Ảnh: Đào Thanh.

Tỉnh Hà Giang có hơn 3.500 con trâu bò được hỗ trợ phí bảo hiểm. Ảnh: Đào Thanh.

Trong số các hộ được hỗ trợ phí bảo hiểm cho trâu bò tại tỉnh Hà Giang, có 1.741 cá nhân thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo với số lượng 3.558 con trâu, bò và 16 cá nhân không thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo với số lượng 17 con trâu, bò.

Đảm bảo tính công khai, minh bạch trong việc triển khai chương trình hỗ trợ phí bảo hiểm trâu, bò, UBND tỉnh Hà Giang giao UBND các huyện chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện niêm yết công khai danh sách tổ chức, cá nhân được hỗ trợ sau khi được UBND tỉnh phê duyệt tại trụ sở xã, thị trấn; UBND cấp xã thực hiện thẩm định, tổng hợp danh sách tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng hỗ trợ phát sinh mới và có sự điều chỉnh.

Sở NN-PTNT Hà Giang và Sở Tài chính thực hiện, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực hiện; thẩm định hồ sơ đề nghị chi trả phí bảo hiểm trâu, bò theo quy định…